Základné informácie

Spoločnosť ConvaTec  Slovensko má dlhoročnú skúsenosť so vzdelávaním sestier starajúcich sa o ľudí so stómiou a s chronickými ranami.

ConvaTec pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Od začiatku pripisujeme odovzdávaniu vedomostí a skúseností sestrám kľúčový význam. Vzdelávanie chápeme ako prirodzený prejav našej zodpovednosti voči zákazníkom. Zahŕňa množstvo tém: prehľad dostupných zdravotníckych pomôcok a ich použitie pri ošetrování stómií alebo ďalšie nadstavbové kurzy z oblasti sociálnych schopností a psychológie vo vzťahu k chorým.

Zárukou naplnenia tejto vízie je predevšetkým veľmi úzka spolupráca s významnými fakultnými nemocnicami s dlhoročnou tradíciou podpory vzdelávannia v oblasti zdravotníctva. Odborné skúsenosti z ich práce a aktivít školiacich centier vnášajú kvalitu a nezávislosť do systému vzdelávania všetkých, ktorí sa chcú viac dozvedieť a naučiť v rámci ošetrovania pacientov so stómiou. Známkou vysokej úrovne poskytovaných vedomostí je aj spolupráca so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Jednotlivé tematické sympóziá sú ohodnotené SKSaPA kreditnými bodmi.

ConvaTec Academy je ucelený viacúrovňový systém vzdelávania zaišťujúcí okrem vysokej odbornosti tiež postupnú nadväznosť špecializovaných sympózií na „základný kameň" vedomostí získaných na základnom sympóziu. Brožúru poskytujúcu všetky informácie o ConvaTec Academy si môžete stiahnuť tu.

Prihlášky

Do vzdelávacieho programu ConvaTec Academy sa môžete prihlásiť prostredníctvom nášho regionálneho reprezentanta.

Navigace