Právne upozornenie

Obsah tohto webového sídla je v plnom rozsahu vlastníctvom spoločností Convatec Ltd a/alebo Convatec Inc a/alebo Unomedical s.r.o. (spoločne pod názvom "Convatec"), ktoré o publikovaní a úpravách obsahu rozhodujú, a je chránený celosvetovo platnými zákonmi o autorstve a ochrane duševného vlastníctva. Tento obsah si môžete stiahnuť len pre osobnú potrebu, ale nie sú povolené žiadne úpravy ani ďalšia reprodukcia obsahu. Všetky označenia podľa autorských zákonov, obchodné a ochranné známky ako aj oznámenia o vlastníctve musia byť zachované v pôvodnej podobe a Convatec musí byť uvedený ako zdroj tohto obsahu. S výnimkou vyššie spomenutého použitia na osobnú potrebu nesmie byť obsah kopírovaný ani nijak použitý bez prechádzajúceho písomného súhlasu Convatec-u.

CONVATEC VYNALOŽÍ PRIMERANÉ ÚSILIE NA TO, ABY TOTO WEBOVÉ SÍDLO OBSAHOVALO AKTUÁLNE A PRESNÉ INFORMÁCIE, ALE CONVATEC NEPOSKYTUJE ŽIADNE TVRDENIA, ZÁRUKY ČI UBEZPEČENIA, POKIAĽ IDE O PRESNOSŤ, AKTUÁLNOSŤ A KOMPLETNOSŤ ZAHRNUTÝCH INFORMÁCIÍ. CONVATEC NEMÔŽE BYŤ BRANÝ NA ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY, ZRANENIA, UJMY ALEBO BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE, KTORÉ VZNIKNÚ NÁSLEDKOM TOHO, ŽE MÁTE PRÍSTUP K TÝMTO STRÁNKAM ALEBO ICH, NAOPAK, NEMÔŽETE NAVŠTÍVIŤ, PRÍPADNE PRETO, ŽE STE SA SPOLIEHALI NA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE (MEDICÍNSKE ČI INÉ), POSKYTNUTÉ NA TOMTO  WEBOVOM SÍDLE. PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE ALEBO PRESTANETE UŽÍVAŤ NEJAKÉ LIEKY ALEBO INÉ LIEČIVÁ, VŽDY TO, PROSÍM, VOPRED KONZULTUJTE S LEKÁROM ALEBO ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVNÍKOM. ZMIENKY O LIEKOCH A LIEČIVÁCH NA TOMTO WEBOVOM SÍDLE MAJÚ LEN UKÁŽKOVÝ CHARAKTER A V ŽIADNOM PRÍPADE BY STE SA NEMALI SPOLIEHAŤ NA OBSAH TOHTO WEBOVÉHO SÍDLA PRI URČOVANÍ TOHO, AKÉ LIEKY A LIEČIVÁ BY STE VY ALEBO NIEKTO INÝ MALI ČI NEMALI UŽÍVAŤ.  AK MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY ALEBO OBAVY O SVOJ ZDRAVOTNÝ STAV, VŽDY SA OBRÁŤTE NA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA (TEDA LEKÁRA, ZDRAVOTNÚ SESTRU ALEBO MEDICÍNSKEHO PORADCU A POD.) PRE ODSTRÁNENIE AKÝCHKOĽVEK POCHYBNOSTÍ, NIČ V TOMTO PRÁVNOM OZNÁMENÍ NEZBAVUJE CONVATEC ZODPOVEDNOSTI ZA ÚMRTIE ALEBO OSOBNÚ UJMU SPÔSOBENÚ ZAVINENÝM PROTIPRÁVNYM KONANÍM CONVATEC-u.

Toto webové sídlo môže obsahovať linky alebo odkazy na iné stránky, Convatec však nie je zodpovedný za obsah takýchto stránok a nenesie zodpovednosť za škody, ujmy, zranenia či bezdôvodné obohatenie vyplývajúce z použitia takého obsahu. Akékoľvek odkazy na iné stránky majú slúžiť výlučne na zvýšenie pohodlia používateľov tohto webového sídla.

Ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy, dizajny a výrobky, ktoré sa objavujú na tomto webovom sídle, sú chránené zákonmi USA a medzinárodnými zákonmi. Všetky ochranné známky vzťahujúce sa na výrobky alebo služby Convatec-u sú duševným vlastníctvom Convatec Inc. Nesmú sa nijakým spôsobom používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Convatec-u, s výnimkou prípadu, keď sú použité na identifikáciu výrobkov alebo služieb Convatec-u. Práva všetkých ďalších majiteľov ochranných známok sú plne rešpektované.

Každá komunikácia prostredníctvom tohto webového sídla alebo iným spôsobom postúpená Convatec-u elektronickou poštou, telefonicky, bežnou poštou, faxom, textovou správou alebo akokoľvek inak bude považovaná za dôvernú a bude použitá len Convatec-om alebo inými organizáciami, ktoré sú s Convatec-om v zmluvnom vzťahu, pričom budeme/budú môcť voľne použiť (bez časového obmedzenia a bez nároku na platby či odmeny) obsah takejto komunikácie, vrátane nápadov, vynálezov, konceptov, techník alebo know-how, ktoré v nej boli odhalené, na akýkoľvek účel, vrátane vývoja, výroby a/alebo marketingu výrobkov či služieb.

Toto webové sídlo je určené pre návštevníkov starších ako 18 rokov. Toto webové sídlo nebude použité na vedomé zbieranie osobných údajov osôb mladších ako 18 rokov.

Odosielateľ akejkoľvek komunikácie prostredníctvom tohto webového sídla alebo inak určenej pre Convatec je zodpovedný za obsah a informácie v nej obsiahnuté, vrátane pravdivosti a presnosti. Účelom tohto webového sídla je poskytnúť služby jeho návštevníkom. Convatec si vyhradzuje právo kedykoľvek zmazať, upraviť alebo doplniť obsah tohto webového sídla, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia komukoľvek.

Convatec Limited
Registered Office:
GDC First Avenue
Deeside Industrial Park
Deeside
Flintshire
CH5 2NU
Company No: 01309639
A company registered in England & Wales

 

Informácie v zmysle zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu

Obchodná spoločnosť Unomedical s.r.o. so sídlom Priemyselný park 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36 597 384 je spoločnosťou s ručením obmedzeným (ďalej len „Spoločnosť“), ktorej predmetom podnikania je poskytovanie tovarov a služieb a to najmä zdravotníckych pomôcok, stomických pomôcok, produktov na vlhké hojenie rán, pomôcky na intermitentnú katetrizáciu a manažment tekutej a polotekutej stolice.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiely Sro, vložka č. 17039/V.

Spoločnosť poskytuje služby na základe objednávok a zmlúv uzatvorených s klientmi v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.).

Zmluvy o poskytovaní tovarov a služieb sa uzatvárajú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v prípade sporu je na rozhodovanie príslušný slovenský súd.

Kúpna cena za predávané tovary a odmena za poskytované služby je dohodnutá vopred na základe osobitnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky. Spoločnosť poskytuje niektoré svoje služby a informácie aj bezplatne, pokiaľ je to explicitne uvedené.

Ďalšie informácie o dodávke tovarov a o poskytovaní služieb našou Spoločnosťou Vám radi poskytneme telefonicky, e-mailom alebo písomne pokiaľ nás budete kontaktovať na našich kontaktných údajoch dostupných na tomto webovom sídle Spoločnosti.