Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Convatec

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v októbri 2023.

 

V spoločnosti Convatec kladieme dôraz na ochranu vášho súkromia a osobných údajov.

Čo popisuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť Convatec Limited a jej dcérske spoločnosti (spoločne "Convatec") zhromažďujú, používajú, uchovávajú a chránia vaše osobné údaje.
To zahŕňa všetky osobné údaje zhromaždené pri používaní našich webových stránok, mobilných aplikácií, telefonicky, osobne a prostredníctvom komunikácie, ako sú e-maily a SMS. Môže to zahŕňať informácie odoslané prostredníctvom formulára alebo spôsob, akým interagujete s našimi službami.

Čo máme na mysli osobnými údajmi

Osobné údaje (známe aj ako informácie umožňujúce identifikáciu osôb (PII)) sú akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k identifikácii osoby. Patria sem údaje, ako je vaša totožnosť, kontaktné informácie, zdravotný stav a finančné údaje, ktoré od vás môžeme zhromažďovať.
Ak sú zhromaždené údaje anonymné a nie je možné vás identifikovať, nepovažujú sa za osobné údaje.

Aké údaje o vás spoločnosť Convatec zhromažďuje

Spoločnosť Convatec od vás zhromažďuje rôzne typy údajov. Vždy, keď to urobíme, budeme transparentní, pokiaľ ide o to, aké údaje spracovávame a prečo, a budeme ich zhromažďovať bezpečným a legálnym spôsobom.

Typy osobných údajov, ktoré o vás môžeme zhromažďovať

Spoločnosť Convatec zhromažďuje, používa, uchováva a prenáša nasledujúce typy osobných údajov:

 • Údaje o totožnosti
  To zahŕňa vaše meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a pohlavie.
 • Kontaktné údaje
  Vaša fakturačná a dodacia adresa, e-mail a telefónne číslo.
 • Zdravotné údaje
  Zdravotné a zdravotné stavy alebo informácie o kondícii a strave.
 • Technické údaje systému
  Vaša IP adresa, systémové ID, typ a verzia prehliadača, doplnky prehliadača, vaše časové pásmo a poloha a operačný systém a platforma, ktorú používate.
 • Údaje používateľského profilu
  Vaše používateľské meno a heslo, predchádzajúce objednávky a vaše preferencie.
 • Údaje o poistení
  To zahŕňa vášho poskytovateľa poistenia, podrobnosti o poistnej zmluve a číslo poistnej zmluvy.
 • Údaje o používaní
  Ako ste interagovali so službami spoločnosti Convatec vrátane webových stránok, webových seminárov, sociálnych sietí, aplikácií, SMS správ, e-mailov a osobne s našimi agentmi alebo zástupcami.
 • Marketingové a komunikačné údaje
  Ako alebo či ste súhlasili s prijímaním propagačných materiálov od nás.
 • Finančné a transakčné informácie
  Všetky údaje o bankovom účte, kreditnej alebo debetnej karte, ktoré ste poskytli, čísla transakcií a zakúpené produkty.
 • Vládne identifikačné údaje
  Všetky štátom vydané identifikátory, ako sú čísla sociálneho poistenia, čísla národného poistenia (NI) alebo licencie na precvičovanie čísel.
 • Informácie o ochrane pred podvodmi
  Podrobnosti o všetkých transakciách, ktoré ste s nami uskutočnili, kým a kedy.

Dôvody, prečo môže spoločnosť Convatec zhromažďovať vaše osobné údaje

Vaše údaje môžu byť zhromažďované z nasledujúcich dôvodov:

 • Hovoríte nám, že súhlasíte s tým, aby spoločnosť Convatec používala vaše údaje na poskytovanie služieb
 • Chystáme sa s vami uzavrieť alebo sme už uzavreli zmluvu, napríklad objednávku, žiadosť o vzorku alebo konzultácie
 • Musíme dodržiavať zákonné alebo regulačné povinnosti
 • Práve odhaľujeme podvody alebo im predchádzame
 • Máme na to iný oprávnený záujem alebo zákonný dôvod

Kedy môže spoločnosť Convatec zhromažďovať vaše osobné údaje

Spoločnosť Convatec zhromažďuje vaše osobné údaje, pokiaľ:

 • Používate naše online služby (webové stránky, platformy a mobilné aplikácie)
 • Stretávate sa so zástupcom alebo spolupracovníkom spoločnosti Convatec
 • Žiadate informácie o našich produktoch, službách a udalostiach
 • Zapájate sa do súťaže alebo propagačnej akcie
 • Vyžiadate si vzorku a ďalšie produkty na hodnotenie
 • Nakupujete produkty a služby
 • Navštevujete naše kliniky
 • Zúčastňujete sa našich webinárov
 • Zúčastňujete sa nášho výskumu alebo jednej z našich klinických štúdií (ako pacient alebo výskumník)
 • Zúčastňujete sa prípadovej štúdie alebo odporúčania o produktoch a službách
 • Interagujete s nami telefonicky, online alebo prostredníctvom kanálov sociálnych médií
 • Poskytujete nám všeobecnú alebo inú konkrétnu spätnú väzbu od zákazníkov
 • Uchádzate sa o prácu v spoločnosti Convatec

Údaje, ktoré zhromažďujeme z iných zdrojov

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete, spoločnosť Convatec zhromažďuje vaše údaje aj z iných zdrojov, vrátane:

 • Tretích strán konajúcich vo vašom mene
 • Partnerov, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše produkty a služby
 • Partnerov, ktorí nás podporujú v oblasti zabezpečenia a prevencie podvodov
 • Ak požiadate svojho poskytovateľa starostlivosti, aby vo vašom mene požiadal o služby spoločnosti Convatec
 • Komerčné súbory údajov
 • Informácií z verejne dostupných zdrojov, ako sú údaje zo sčítania ľudu alebo registrácie firmy,
 • Iných zákonných zdrojov

Náš celopodnikový záväzok chrániť vaše súkromie

Zaviazali sme sa, že vám pomôžeme pochopiť, ako používame vaše údaje, a veríme, že každý má právo na súkromie bez ohľadu na to, kde žije. Preto všetkým poskytujeme informácie a ovládacie prvky potrebné na pochopenie a spravovanie toho, ako sa jeho údaje zhromažďujú a používajú.

Ako používame vaše údaje

Vaše osobné údaje používame z nasledujúcich dôvodov:

Spracovanie vašich požiadaviek
Vaše údaje potrebujeme na spracovanie požiadaviek, poskytovanie našich služieb alebo overenie vášho poistenia.

Komunikácia s vami
Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli odpovedať na žiadosti a komunikáciu, ktoré ste nám poslali alebo vás požiadať o spätnú väzbu alebo informácie. Tieto údaje potrebujeme aj na predaj našich produktov a služieb. Ak je to relevantné, môžeme vás kontaktovať s dôležitými oznámeniami a servisnými správami, napríklad s informáciami o bezpečnosti produktov alebo sa s vami porozprávať o vašom zdravotnom stave.

Zlepšenie a prispôsobenie prostredia
Ak prispôsobíte svoje služby alebo komunikáciu (ak máte možnosť), tieto informácie sa použijú na prispôsobenie spôsobu, akým s vami komunikujeme alebo vám poskytujeme služby. Z personalizácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť zmenou svojich preferencií alebo zaslaním e-mailu na dataprivacy@convatec.com.

Podpora našich služieb
Osobné údaje nám pomáhajú podporovať a zlepšovať naše služby a vykonávať internú prácu, ako je audit, analýza údajov a riešenie problémov.

Bezpečnosť a predchádzanie podvodom
Vaše údaje môžu byť použité na ochranu jednotlivcov, zamestnancov a spoločnosti Convatec, na poskytnutie ochrany pred stratou, zabezpečenie kvality a na predchádzanie podvodom.

Dodržiavanie zákona
Vaše osobné údaje používame na dodržiavanie platných právnych predpisov, napríklad na splnenie daňových alebo oznamovacích povinností alebo na splnenie zákonnej úradnej žiadosti.

Právny základ spoločnosti Convatec pre spracovanie vašich údajov

Spoločnosť Convatec použije vaše osobné údaje iba vtedy, ak na to máme platný právny základ.
Vo väčšine prípadov to bude založené na vašom výslovnom súhlase, ako je zaslanie vzorky alebo služby, o ktorú ste požiadali alebo keď je to potrebné na splnenie zmluvy s vami. S vaším súhlasom môžeme osobné údaje použiť aj na iné účely.
Vždy, keď sú poskytnuté informácie, spoločnosť Convatec ich overí v závislosti od miestnych právnych požiadaviek, napríklad v niektorých krajinách budeme zo zákona povinní overiť, či má klinický lekár licenciu predtým, ako mu pošleme informácie o produkte.
Pri zdieľaní vašich údajov s tretími stranami zákonom vyžadujeme, aby rešpektovali bezpečnosť vašich osobných údajov a zaobchádzali s nimi v súlade s našimi zásadami a pokynmi. Poskytovateľom služieb tretích strán nepovoľujeme používať vaše osobné údaje na vlastné účely a povoľujeme im spracovávať vaše osobné údaje iba na konkrétny účel.

Viac informácií nájdete v politike právneho základu spoločnosti Convatec.

S kým zdieľame vaše údaje a prečo

Spoločnosť Convatec môže zdieľať vaše osobné údaje s internými aj externými stranami.

Interné strany
Vaše údaje môžeme zdieľať s dcérskymi spoločnosťami skupiny Convatec, ktoré pôsobia ako spoloční prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia (a ktorí poskytujú služby správy systému alebo vykonávajú reportingové služby).

Externé strany
Vaše údaje môžeme zdieľať s:

 • Poskytovatelia služieb pôsobiaci ako sprostredkovatelia, ktorí nám pomáhajú poskytovať služby, ako je správa IT a systémov.
 • Profesionálni poradcovia pôsobiaci ako sprostredkovatelia alebo spoloční prevádzkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia vrátane agentov, právnikov, bankárov, audítorov a poisťovateľov, ktorí poskytujú konzultačné, bankové, právne, poisťovacie alebo účtovné služby.
 • Daňové orgány, regulačné orgány a iné príslušné orgány konajúce ako tretie strany, ktoré za určitých okolností vyžadujú podávanie správ o spracovateľských činnostiach.

Ostatné strany
Vaše údaje môžeme zdieľať s inými stranami, s ktorými sme sa rozhodli predať, previesť alebo zlúčiť časti nášho podnikania; alebo podniky, ktoré získavame. Všetky nové podniky musia uchovávať, chrániť a používať vaše osobné údaje rovnakým spôsobom, ako je uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Ako chránime vaše údaje

Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečí kombináciou administratívnych, technických a fyzických bezpečnostných opatrení, ktoré zohľadňujú povahu vašich údajov, spôsob ich spracovania a akékoľvek riziká, ktorým čelia. Spoločnosť Convatec tiež používa bezpečnostné nástroje a nástroje na ochranu pred podvodmi na ochranu svojich webových stránok a mobilných aplikácií.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Doba, počas ktorej uchovávame vaše údaje, sa bude líšiť v závislosti od ich účelu. V každom prípade uchovávame vaše údaje len tak dlho, ako je to potrebné. To zahŕňa právne, účtovné alebo výkaznícke dôvody.
Medzi ďalšie faktory patrí množstvo, povaha a citlivosť údajov, potenciálne riziko poškodenia neoprávneným použitím alebo zverejnením, prečo sme ich zhromaždili a či existuje spôsob, ako môžeme postupovať bez vašich údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, môžete požiadať o kópiu našich zásad uchovávania údajov prostredníctvom nášho online kontaktného formulára.

Ako chránime vaše prenášané údaje

Na efektívne spracovanie vašich osobných údajov môžu byť prenesené alebo sprístupnené iným subjektom spoločnosti Convatec vrátane spoločností pridružených k spoločnosti Convatec alebo poskytovateľov služieb.

Ako spoločnosť Convatec chráni vaše údaje pri ich prenose medzi krajinami

Dodržiavame zákony o prenose osobných údajov medzi krajinami. Môžete získať prístup k regionálnej verzii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov v miestnom jazyku (jazykoch) s informáciami o tom, ako dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov a bezpečnosti špecifické pre daný región a krajinu, ktoré ovplyvňujú vaše osobné údaje.
Dodržiavame zákony, ako sú, ale nie výlučne:

 

Ako spoločnosť Convatec chráni prenosy údajov mimo EHP a Spojeného kráľovstva

Mnohí z našich externých poskytovateľov služieb, ako tretích strán (napríklad konzultanti IT podpory alebo marketingoví agenti) sídlia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Spojeného kráľovstva (UK). To znamená, že spracovanie vašich osobných údajov môže zahŕňať ich prenos mimo týchto regiónov.
V tomto prípade budú mať vaše údaje rovnakú úroveň ochrany ako v EHP a Spojenom kráľovstve tým, že zabezpečia, aby príjemca podpísal rovnaké povinnosti ochrany údajov, aké sú uvedené v GDPR.
Poskytujeme aj dodatočnú ochranu, a to len prostredníctvom právnych dohôd schválených Európskou komisiou.

Ako spoločnosť Convatec chráni údaje prenášané mimo kontinentálnej Číny

Obyvatelia kontinentálnej Číny môžu mať svoje osobné údaje spracované v krajinách / regiónoch mimo kontinentálnej Číny. Toto sa uskutoční v súlade s miestnymi právnymi predpismi vrátane zákona o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje môžeme tiež preniesť tretím stranám, ktoré môžu následne ukladať alebo prenášať údaje mimo kontinentálnej Číny. Spoločnosť Convatec ukladá rovnakú alebo podobnú zodpovednosť za ochranu (vrátane požiadaviek na oznámenie a súhlas) tretím stranám.

Iné webové technológie

Ako Convatec používa reCAPTCHA

Spoločnosť Convatec používa na niektorých svojich webových stránkach technológiu Google s názvom reCAPTCHA. reCAPTCHA je technológia, ktorá umožňuje našim webovým stránkam rozlišovať medzi ľudskými používateľmi a automatizovanými systémami. Toto je navrhnuté tak, aby zabránilo zneužitiu a zneužitiu našich webových stránok tým, že prístup povolí iba ľuďom.
reCAPTCHA rozlišuje medzi ľuďmi a automatizovanými systémami monitorovaním osobných informácií, ako sú vzory písania, kliknutia myšou alebo dotyky obrazovky. Tieto informácie sa neukladajú ani nezhromažďujú. Ďalšie informácie o tom, ako Google používa tieto informácie, nájdete na odkaze nižšie.

Služby prehrávača videa

Na našich webových stránkach hostujeme videá pomocou rôznych služieb prehrávačov videí vrátane služby YouTube. Tieto zvyčajne používajú verziu prehrávača s rozšírenou ochranou osobných údajov na správu zhromažďovania vašich osobných údajov.
Kliknutím na položku Prehrať v jednej z týchto verzií prehrávača videa sa budú ukladať a zhromažďovať údaje o interakciách z počítača, ale nebudú sa zhromažďovať informácie umožňujúce zistenie totožnosti. To znamená, že sledovanie videa na našej webovej stránke neprispôsobí váš obsah v danej službe prehrávača ani pri žiadnej z vašich následných návštev tejto video platformy.

Online chatovacia služba

Niektoré webové stránky spoločnosti Convatec obsahujú službu online chatu alebo "chatbota". Túto službu poskytujú naši partneri. Keď používate našich chatbotov, títo partneri zhromažďujú dostupné informácie, aby mohli sledovať, ako sa používajú ich služby.

Odkazy a webové stránky tretích strán

Webové stránky spoločnosti Convatec obsahujú odkazy tretích strán, ktoré vás môžu presmerovať na inú webovú stránku, plugin alebo aplikáciu. Sledovanie týchto prepojení alebo pripojenie k týmto službám môže týmto externým webovým lokalitám umožniť zhromažďovať alebo zdieľať údaje o vás.
Spoločnosť Convatec nekontroluje webové stránky tretích strán ani spôsob, akým používajú vaše údaje. Odporúčame vám, aby ste si prečítali oznámenie o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite a ktorá by vás mohla znepokojovať.

Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

Každý má právo vedieť, pristupovať, opravovať, prenášať a obmedziť spracovanie akýchkoľvek osobných údajov, ku ktorým má spoločnosť Convatec prístup. Môžete tiež požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.
Ak sa rozhodnete uplatniť tieto práva, nebude sa s vami zaobchádzať diskriminačným spôsobom ani vám spoločnosť Convatec nebude poskytovať menší stupeň služieb.

Žiadosť o prístup k vašim osobným údajom

Kedykoľvek môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, všeobecne známe ako žiadosť o prístup k údajom dotknutej osoby. To vám umožní získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a skontrolovať, či ich zákonne spracúvame.
Môžete to urobiť tak, že nás kontaktujete na adrese dataprivacy@convatec.com.

Aktualizácia údajov, ktoré o vás uchovávame

Ak sú vaše osobné údaje neaktuálne, neúplné alebo nepresné, môžete nás požiadať o aktualizáciu týchto údajov. Možno budeme musieť overiť presnosť nových údajov, ktoré nám poskytnete. Ak chcete aktualizovať svoje údaje, kontaktujte nás na adrese dataprivacy@convatec.com.

Marketingová komunikácia

Môžete sa odhlásiť z prijímania marketingových informácií od spoločnosti Convatec a jej dcérskych spoločností. Ak sa chcete odhlásiť z odberu našich propagačných e-mailov alebo správ, použite odkaz uvedený v propagačných správach. Prípadne nás kontaktujte e-mailom na adrese dataprivacy@convatec.com.

Ak sa odhlásite z prijímania týchto marketingových správ, nebude sa to vzťahovať na osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté v dôsledku nákupu produktu/služby, regulačného problému produktu, skúseností s produktmi/službami alebo iných transakcií.

Požiadajte o vymazanie svojich osobných údajov

Môžete nás požiadať o vymazanie všetkých informácií, ktoré o vás máme. Pošlite e-mail zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov na adrese dataprivacy@convatec.com a požiadajte o vymazanie svojich údajov.

Niekedy možno budeme musieť žiadosť odmietnuť

V niektorých situáciách nemôžeme vyhovieť vašej žiadosti, napríklad ak nás požiadate o vymazanie vašich údajov, keď je spoločnosť Convatec zo zákona povinná viesť záznam o tejto transakcii v súlade so zákonom.
Môžeme tiež odmietnuť vyhovieť žiadosti, ktorá by ohrozila naše legitímne používanie údajov na účely boja proti podvodom a bezpečnostné účely. Ďalšími dôvodmi, prečo môže byť vaša žiadosť zamietnutá, by bolo, ak ohrozuje súkromie iných alebo ju spoločnosť Convatec považuje za neopodstatnenú, šikanóznu alebo mimoriadne nepraktickú.

Zvláštne okolnosti

Oznámenie o ochrane osobných údajov detí

Convatec nikdy zámerne nepredáva deťom. Niektoré z našich produktov a služieb však môžu používať deti.
Vo všetkých prípadoch, keď sme zhromaždili údaje od detí vo veku 13 až 16 rokov, budú mať tieto deti rovnaké práva ako dospelá osoba vrátane práva na prístup, aktualizáciu a namietanie proti spracovaniu svojich osobných údajov. Majú tiež právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.
V prípade detí mladších ako 16 rokov požiadame o súhlas osobu, ktorá má rodičovskú zodpovednosť za dieťa, pokiaľ online služba, ktorú ponúkame, nie je preventívnou alebo poradenskou službou.

Ako kontaktovať spoločnosť Convatec v súvislosti s vašimi údajmi

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky, požiadavky alebo sťažnosti týkajúce sa nášho oznámenia o ochrane osobných údajov, alebo by ste chceli požiadať o prístup k svojim údajom alebo ich zmeniť, kontaktujte zodpovednú osobu spoločnosti Convatec (DPO) e-mailom na dataprivacy@convatec.com.

Kto je zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov?

Na efektívnejšiu ochranu vašich údajov spoločnosť Convatec vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov (DPO) skupiny Convatec, ktorej zodpovednosťou je ochrana vašich údajov a včasné informovanie.
Naša zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov zabezpečuje, aby toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo jasné a ľahko pochopiteľné, aby ste boli úplne a zrozumiteľne informovaní o vzťahu medzi vami, nami a vašimi osobnými údajmi. Naša zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov je zástupcom spoločnosti Convatec, pokiaľ ide o vaše údaje, takže je zodpovedný za zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov - alebo ak by ste chceli uplatniť niektoré zo svojich práv uvedených na tejto stránke alebo v zmysle zákona.

Ako kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti Convatec poštou

Ak nepreferujete e-mailovú komunikáciu, pošlite svoju žiadosť na nasledujúcu adresu:

Convatec Group Data Protection Officer
Floor 7
20 Eastborne Terrace
Paddington
London
W2 6LG
United Kingdom

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov
Toto oznámenie budeme z času na čas revidovať aktualizáciou tejto stránky, aby sme mohli zlepšiť skúsenosti, ktoré poskytujeme. Ak vykonáme akékoľvek zmeny v spôsobe, akým používame alebo zdieľame vaše osobné údaje, dáme vám vedieť e-mailom a/alebo oznámením na našej webovej stránke.