Klinické dôkazy

GranuFlex® krytia

Použitie krytí GRANUFLEX® má preukázané výhody na podporu hojenia rán v rámci protokolu starostlivosti.

Krytia GRANUFLEX® sú spojené so zlepšeným hojením chronických rán v porovnaní s tradičnými krytiami a inými hydrokoloidnými krytiami.

Day, et al. 1995

Existuje dôkaz o tom, že zlepšenie stavu rán je pravdepodobnejšie s použitím krytí GranuFLEX® ako pri iných hydrokoloidoch pri liečbe dekubitov.

V prospektívnej, kontrolovanej multicentrickej klinickej štúdii u 52 pacientov sa zistilo, že:3

41 z 52 pacientov malo zlepšený stav rany pri použití krytí GranuFLEX® v porovnaní s 31 z 51 pacientov liečených  krytím Tegasorb™a (hydrokoloidné krytie).

Singh, et al. 2004

V metaanalýze náhodne kontrolovaných štúdií (RCT – randomized controlled trials) na hydrokoloidných okluzívnych krytiach v porovnaní s bežnou gázou pri hojení chronických rán: 4

Analýza 11 prác, ktoré spĺňali inklúzne kritériá, zistila, že úplné hojenie sa vyskytlo u 51 % vredov v hydrokoloidnej skupine v porovnaní s 38 % v bežnej skupine.

Prehľad ekonomických štúdií v oblasti starostlivosti o rany ukázal, že krytia GranuFLEX® môžu znížiť celkové náklady na starostlivosť a sú nákladovo efektívne pri hojení dekubitov a vredov predkolenia.

Kerstein, et al. 2001

Štúdia nákladov Kerstein et al 5 dospela k záveru že:

Náklady na liečbu venózneho vredu, ktorý sa hojil počas 12 týždňov, boli nižšie s krytiami GranuFLEX® ako s impregnovanými gázovými krytiami.

Krytia GranuFLEX® boli pri liečbe dekubitov počas 12 týždňov nákladovo efektívnejšie ako konkurenčné hydrokoloidy a fyziologická gáza.

Európske štandardy na ošetrovanie preležanín

Európsky poradný orgán pre preležaniny (EPUAP-The European Pressure Ulcer Advisory Panel) a Americký poradný orgán pre preležaniny (NPUAP-The National Pressure Ulcer Advisory Panel) odporúčajú používanie hydrokoloidov na manažment hojenia dekubitov.

Kategória/Stupeň 1: Neporušená koža s pretrvávajúcim začervenaním lokalizovanej oblasti, zvyčajne nad výčnelkom kosti. Tmavo pigmentované miesto nemusí viditeľné blednúť; jeho farba sa môže líšiť od okolia.

"Zvážte použitie hydrokoloidných krytí na ochranu oblastí tela vystavených riziku poranenia. (Sila dôkazu=C)"

Kategória/Stupeň 2: Povrchové poškodenie kože sa prejaví ako povrchový vred s červenou/ružovou spodinou rany, bez povlaku. Môžu sa tiež objaviť neporušené alebo otvorené/prasknuté tekutinou naplnené pľuzgiere.

„Používajte hydrokoloidné krytia pri dekubitoch kategórie/štádia II. v oblastiach tela, kde sa nebudú krčiť alebo odliepať. (Sila dôkazu=B)“

a Tegasorb™ je ochranná známka spoločnosti 3M.