Bezpečné miesto pre stómiu

Mgr. Adriana Simová, sestra, Chirurgická klinika a transplantačné centrum, septické oddelenie, Univerzitná nemocnica Martin


Je miesto na vyvedenie stómie u každého rovnaké?
Ktoré miesto na vyvedenie stómie je vhodné?
Je potrebné zaoberať sa touto problematikou pred operáciou?
Prečo je potrebné predoperačné vyznačenie miesta vhodného na vyvedenie stómie?
Prečo sa kladie dôraz na vyznačovanie miesta vhodného na vyvedenie stómie?

V praxi sa najčastejšie stretávame s vyvedením hrubého čreva – kolostómiou alebo sigmostómiou, vyvedením tenkého čreva – ileostómiou a vyvedením močovodu – urostómiou. U ľudí s vývodom dochádza k vylučovaniu odpadových látok neprirodzenou cestou, vylučovanie sa nedá regulovať, je nekontrolovateľné. Týmto je výrazne znížená kvalita života človeka so stómiou. Vďaka kvalitnej a precíznej predoperačnej príprave, moderným ošetrovacím postupom a moderným pomôckam, ktoré dostať na našom trhu, však aj ľudia so stómiou môžu viesť plnohodnotný život. Neodmysliteľnú podporu pre nich predstavuje pomoc a neustála spolupráca so stomickou sestrou, ktorá sa o nich so záujmom a ochotne stará. Spolupráca sa začína už počas predoperačnej prípravy. Jedným z jej bodov a prvým krokom k prevencii komplikácií je vyznačenie miesta vhodného na vyvedenie budúcej stómie.

(obr. 2) Nevhodne vyvedená stómia, miesto vyvedenia nebolo vopred vyznačené. 

Ku každému pacientovi sa pristupuje individuálne. Spoločným cieľom sestry a človeka so stómiou je vytvorenie vzájomnej dôvery a ochoty spolupracovať. To všetko mu potom pomáha začleniť sa po operácii čo naj­rýchlej­šie a bez problémov do bežného života.
Vrcholom predoperačnej prípravy je teda vyznačenie miesta vhodného na vyvedenie budúcej stómie. Je veľmi dôležité informovať pacienta o význame vyznačenia tohto miesta a spoločne ho hľadať, pretože jeho lokalizácia je u každého pacienta individuálna, nedá sa presne určiť vopred.
Na vyznačení miesta vhodného na vy­vedenie stómie sa, samozrejme, po­die­ľa aj lekár, ktorý informuje sestru o plánovanom operačnom výkone a o tom, o aký typ stómie pôjde. Sestra informuje lekára o telesných proporciách pacienta, o prítomnosti ope­račných jaziev, možných kožných ochorení (psoriáza), ochlpení u mužov, veľkosti brucha. Výsledok operácie zá­visí, samozrejme, aj od operačného nálezu, pretože počas operácie sa môže situácia zmeniť a lekár, operatér, vyvedie stómiu mimo určeného miesta. Vyznačovanie miesta vhodného na vyvedenie budúcej stómie sa robí v sede (obr. 2), v ľahu (obr. 3), ale aj v stoji. Do úvahy sa berie celkový stav a zmeny tvaru tela v jednotlivých polohách.
Pri zohľadnení všetkých podmienok nasleduje vyznačenie miesta vhodné­ho na vyvedenie stómie. Miesto sa vy­značuje nezmazateľnou fixkou vo for­me hviezdičky alebo krížika s dostatočnou veľkosťou. Ak pacient súhlasí, môže mu byť na dané miesto nalepe­né stomické vrecko, aby mal možnosť odskúšať si jeho vhodnosť. Môže si tak vyskúšať bežné činnosti, ktoré v živote vykonáva. Tento postup znižuje výskyt podtekania pod stomic­kú pomôcku a riziko nedostatočnej plochy na naliepanie pomôcky, za­bra­ňuje nepriľnavosti pomôcky, problému s nedostatočným napasovaním pomôcky či podráždením peristomálnej pokožky. Rovnako pomáha predchádzať aj bolesti, psychickej a emocionálnej ne­pohode a s tým súvisiacej sociálnej izolácii pa­cien­ta.
Stómia spôsobuje zmenu tela, jeho funkciu a tvar. Sestra ošetrujúca stómiu a lekár, ktorí dokážu pacientovi poskytnúť kvalitnú a kompletnú pred­operač­nú prípravu a starostlivosť s vyznačením miesta vhodného na vyve­denie budúcej stómie, dávajú človeku so stómiou šancu na dobrý výsledok a rýchle adaptovanie sa na jeho novú rolu v bežnom živote.


(obr. 2) Vyznačovanie mesta vhodného na vyvedenie budúcej stómie v sede.

(obr. 3) Vyznačovanie miesta vhodného na vyvedenie budúcej stómie v ľahu. 

Zhrnutie
Hodnotenie zdravotného stavu pacienta sestrou:
- hodnotiť jeho celkovú fyzickú spôsobilosť (zrak, zručnosť, šikovnosť), fyzickú silu a pohyblivosť, fyzické postihnutie, stav kože,
- zistiť jeho záujmy, aby mu miesto vybrané na vyvedenie stómie neprekážalo pri ich realizácii (postoj, držanie tela, pohyb),
- zistiť pozíciu opasku na sukni, nohaviciach,
- ak pacient používa končatinovú protézu, zohľadniť pozíciu upevňujúcich remeňov.

"Predoperačné vyznačenie miesta vhodného na vyvedenie stómie zabraňuje vzniku pooperačných komplikácií."

VYZNAČENIE MIESTA STÓMIE
1. Vysvetliť dôležitosť vhodne zvoleného miesta na vyvedenie stómie (zabránenie podtekaniu podložky, vykonávanie denných aktivít a iné).
2. Získať pacienta pre aktívnu spoluprácu pri vyznačovaní miesta vhodného na vyvedenie stómie.
3. Zohľadniť lokalizáciu podľa typu operácie (ileostómia, transverzostómia, sigmostómia) – konzultácia s chirurgom.

Nevhodné miesta na vyvedenie stómie:

 • v blízkosti operačnej rany,
 • v blízkosti starých jaziev,
 • v blízkosti kostných výčnelkov,
 • v blízkosti pupka,
 • v blízkosti slabín,
 • v pubickej oblasti,
 • v oblasti pásu alebo v oblasti, kde pacient zvykne nosiť opasok,
 • v kožných záhyboch,
 • pod veľkým poprsím,
 • v oblasti napadnutej kožným ochorením,
 • na miesta, kam pacient nedovidí.
 • Po zvážení všetkých ovplyvňujúcich faktorov sa pristupuje k vyznačovaniu miesta stómie.

Na čo sa treba zamerať pri hľadaní vhodného miesta

 • telesné proporcie – nadváha a obezita, či pacient za posledné obdobie pribral alebo schudol, manuálna zručnosť a úroveň zrakového vnímania,
 • vplyv kostných výčnelkov na obrysy tela – dôležité pri naliepaní stomickej pomôcky,
 • štýl obliekania – nosenie opasku, nohavičiek,
 • druh zamestnania, najčastejšia polohu – sedenie, státie, lezenie, predklon,
 • aktivity – šport, koníčky a podobne,
 • vyhnúť sa miestam, kde je koža zjazvená,
 • dávať pozor na kožné záhyby,
 • vyhnúť sa miestam s chronickým ochorením kože,
 • vyhnúť sa oblasti pupka, pásu, slabiny, bedrovej kosti, rebier,
 • vyznačiť miesto minimálne 5 cm od plánovanej operačnej rany,
 • zároveň na určené miesto musí človek dobre vidieť a dosiahnuť, keď si bude stómiu ošetrovať.