Ako prežiť život so stómiou bez úskalí počas pandémie

Bc. Ivana Suľovská, sestra, OVaÚCH Svet zdravia – NsP Spišská Nová Ves

Situácia, ktorú zažívame tento rok v súvislosti s pandémiu COVID-19, je niečím, s čím sme sa ešte nestretli. Nikto z nás nevie, ako sa tento stav skončí a aké bude naše ďalšie smerovanie. Táto doba nám dáva všetkým zabrať a len ťažko sa hľadá rovnováha medzi úzkosťou a ľahkovážnosťou. My zdravotníci sme tu pre našich pacientov stále, aby napriek všetkému mali pocit bezpečia a istoty.


Medzi najväčšie pandémie patrila čierna smrť (1347 – 1352), španielska chrípka (1918 – 1920), ázijská chrípka (1957), honkongská chrípka (1968), HIV (od roku 1980 a stále trvá), pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 (2019 a stále trvá).
Pociťovať úzkosť, strach, smútok, stres či hnev v mimoriadne vypätej situácií, ako je táto, je úplne prirodzené. Naša krajina prijala opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu a podporu systémov zdravotnej starostlivosti pri zvládaní pandémie covid-19, ktoré sa dotkli každého z nás v pracovnej i súkromnej oblasti.
V nemocniciach začali vznikať covidové lôžkové oddelenia, vyhradili sa ambulancie s vyškoleným personálom. Zrušili sa tie plánované hospitalizácie a operácie, ktorých oddialenie nepredstavuje ohrozenie života, obmedzila sa odkladná zdravotná starostlivosť.
Pred vstupmi do nemocníc sa zaviedla triáž – triedenie pacientov a návštevníkov. Stretávame sa aj s ďalšími opatreniami. Vyškolení zamestnanci bezkontaktne merajú telesnú teplotu, vyžaduje sa dodržiavanie 2-metrových rozostupov, samozrejmosťou je prekrytie dýchacích ciest rúškom, šálom alebo inou pomôckou, pacient prechádza dezinfekčným filtrom, vypisuje dotazník, v ktorom má pravdivo zodpovedať na konkrétne otázky. Obmedzila sa návštevnosť v špecializovaných ambulanciách. Lekári začínajú pracovať na základe telefonického rozhovoru, do popredia sa dostáva telemedicína, konzultácia z bezpečia domova. Telemedicína nachádza u­plat­nenie v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, rovnako aj v starostlivosti o chronických pacientov.
Zároveň sa začal využívať tzv. e-recept – elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či die­tetických potravín, čo tiež prispieva k efektívnej a účelnej liečbe. Na základe pokynov lekára si pacient aj bez osobnej návštevy v ambulancii môže vyzdvihnúť liek alebo zdravotnú pomôcku v hociktorej lekárni alebo výdajni zdravotníckych potrieb, stačí, keď sa preukáže platnou kartičkou poistenca. 

Zároveň sa začal využívať tzv. e-recept – elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či die­tetických potravín, čo tiež prispieva k efektívnej a účelnej liečbe. Na základe pokynov lekára si pacient aj bez osobnej návštevy v ambulancii môže vyzdvihnúť liek alebo zdravotnú pomôcku v hociktorej lekárni alebo výdajni zdravotníckych potrieb, stačí, keď sa preukáže platnou kartičkou poistenca.

"Pandémia je rozsiahla epidémia, kto­rá postihuje veľké skupiny ľudí na rozsiahlom území a na rôznych kontinentoch."

Pracujem ako zdravotná sestra vyše dvadsaťpäť rokov, ale s takouto situáciou sa stretávam po prvýkrát. Zažívať takúto neistotu predstavuje niečo nové, preto sa snažím správať zodpovedne a chrániť seba aj svojich blízkych. Najväčším nepriateľom je náš vlastný strach, preto využime všetky dostupné možnosti, ako mu nepodľahnúť. Zároveň však nezľahčujme situáciu, v ktorej sa nachádzame.
Stomici v SNV môžu zažívať pocit bezpečia a istoty, pretože sa majú na koho obrátiť. Dobre fungujúca stomaporadňa pri chirurgickom oddelení, v ktorej pracujem pod ve­dením primára, chirurga, MUDr. Edwarda Hu­ľa, PhD., nezaháľala ani počas pan­démie. Stomici nemuseli zažívať strach a obavy, že nebudú mať prístup k svojim pomôckam. Do nemocničného zariadenia sa dalo prísť síce len obmedzene, no tí, ktorí so stómiou nemali žiadny problém a potrebovali len mesačný predpis zdravotných pomôcok, využívali práve spomínaný e-recept.
So stomikmi som v kontakte od prvého momentu vyvedenia stómie, ešte počas hospitalizácie na oddelení, keď ich spolu s členmi rodiny edukujem o správnom ošetrovaní stómie a používaní stomických pomôcok. Vytvárame si medzi sebou profesionálny a zároveň aj priateľský vzťah. Po prepustení z nemocnice dostanú moje telefónne číslo. Získajú tak pocit isto­ty, že sa v prípade potreby majú na koho obrátiť. Vhodnou komunikáciou často predídeme možným kompliká­ciám, ktoré by mohli ovplyvniť následnú kva­litu života stomika. Ak má stomik viacero pridružených ochorení a nemôže alebo nevie sa o seba postarať sám, prípadne mu nevie pomôcť niekto z príbuzných, dávam im kontakt miestnej Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. Odporúča ju praktický lekár, ošetrujúci lekár špecialista alebo o ňu môže požiadať samotný pacient. Služba je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Je dôležité, aby boli každému v ťažkých chvíľach, a vyvedenie stómie takouto chvíľou určite je, poskytnuté adekvátne informácie.
Napriek ťažkostiam, ktorým musíme v súčasnej situácii čeliť, pokúsme sa nájsť rovnováhu medzi úzkosťou a ľah­kovážnosťou. Snažme sa pocho­piť tých, ktorí majú strach z ochorenia, ale aj tých, ktorí sa v súvislosti s ochorením covid-19 boja úplne iných skutočností. Buďme k sebe ohľa­du­pl­ní a snažme sa pomôcť jeden druhému.

"Lekári začínajú pracovať na základe telefonického rozhovoru, do popredia sa dostáva telemedicína, konzultácia z bezpečia domova."