Deti a stómia

V septembri 2020 jej bolo udelené prestížne ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni v kategórii Sestra v praxi. (Ocenenie Biele srdce udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve.) Podľa nej musí byť v srdci každej zdravotnej sestry veľa miesta. Skúsenosti so starostlivosťou o detskú stómiu nám priblíži práve Zuzana Kováčová, sestra, ktorá sa viac ako dvadsať rokov venuje ľuďom so stómiou.

Zuzana Kováčová, www.stomickasestra.sk


Najčastejším dôvodom na vytvorenie stómie u novorodencov sú náhle brušné príhody, ktoré sú dôsledkom mnohých chorobných stavov, ako napr. nekrotizujúca enterokolitída – zápal čreva, pri ktorom dochádza k odumieraniu určitej časti alebo celého čreva. Ďalej sú to vrodené chyby tráviaceho traktu, chyby pri tvorbe a vyprázdňovaní smolky.

"Príprava dieťaťa a rodiča na obdobie života s vývodom je nesmierne dôležitá a treba jej venovať náležitú pozornosť."

Najčastejším dôvodom v dojčeneckom až batolivom období sú chýbajúca alebo nedostačujúca inervácia hrubého čreva (megacolon congenitum). V neskoršom období života dieťaťa to môžu byť zápalové ochorenia čreva, ako je Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída. Príčinou vyvedenia stómie môžu byť aj nádorové ochorenia a úrazy.
V predoperačnej fáze je úlohou sestry vybudovať si vzťah s rodičmi a podporiť ich v následnej spolupráci. Vo väčšine najmä akútnych prípadov sa predoperačná príprava obmedzí na krátku informáciu rodičom o nevyhnutnosti život zachraňujúceho výkonu. Ak je operácia plánovaná, po oboznámení rodičov s operačným výkonom zohráva veľkú rolu práve sestra. Prinesie edukačný materiál, maketu, stomické pomôcky a venuje predoperačnej príprave náležitú pozornosť. Pri dobrej spolupráci s lekárom vie vyznačiť vhodné miesto na vyvedenie stómie. Tomu predchádza vyšetrenie dieťaťa, pričom sa prihliada na telesné pomery, vek a schopnosti dieťaťa. Okrem toho je veľmi dôležitá aj psychická podpora rodičov a ubezpečenie, že vždy budú mať pri sebe osobu, na ktorú sa v prípade potreby môžu obrátiť.

V pooperačnom období býva dieťa spravidla monitorované na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pre bezproblémové ošetrovanie je ideálna stómia vyšitá cca 0,5 cm nad úroveň brušnej steny, pri dvojhlavňovej stómii s kožným mostíkom širokým minimálne a až 4 cm, dostatočne vzdialená od pupočníka, slabiny a operačnej rany. Nie vždy je to ale reálne (stómie mávajú vyšité aj deti s nízkou hmotnosťou v rozmedzí zhruba 600 až 1 500 g). Pri dobrom priebehu trvá pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti zvyčajne štyri až päť dní. Aj v tomto období je namieste, ak sa sestra podieľa na ošetrovateľskej starostlivosti o stómiu.

Následná starostlivosť spočíva v nácviku ošetrovania stómie a výbere vhodnej stomickej pomôcky. Edukáciu rodičov robíme postupne v troch krokoch:

1. sestra názorne ukazuje spôsob ošetrovania rodičom,
2. sestra v spolupráci s rodičom ošetruje stómiu,
3. rodič ošetruje samostatne za prítomnosti a pod dohľadom sestry.

V tomto procese nezabúdame ani na dieťa. Aj malé dieťa zapájame do tohto diania, a to vložením nejakej pomôcky do rúčky alebo v poslednej dobe osvedčeným prostriedkom na odpútanie pozornosti od výkonu – prehrávaním videí s pesničkami. Pri novorodencoch a dojčatách je vhodné, ak je prítomná aj druhá osoba, ktorá pomáha pri zabavení dieťaťa alebo mu jemne pridŕža nožičky.


Optimálny čas na výmenu stomického vrecka je obdobie medzi dvomi kŕmeniami, keď je dieťa pokojné. Malé bábätká môžeme kúpať aj bez stomického vrecka, ideálne je okolie stómie vysprchovať. Plienky na strane stómie upevňujeme voľnejšie. Obsah vrecka, ak ide o výpustné vrecko, treba vypúšťať každé tri hodiny. Celkovú výmenu odporúčame urobiť minimálne 1-krát denne a pri náznakoch podtečenia ihneď.

Aby sme eliminovali stres u detí najmä vo veku troch až štyroch rokov, využijeme detskú hravosť a výmenu vrecka robíme na bábike, macíkovi, čím eliminujeme stres z výmeny vrecka.

U adolescentov je dôležitá pravdivá informácia o zdravotnom stave a o predpokladanej dobe vyvedenia stómie. Učíme ich sebestačnosti pri ošetrovaní. V nemalej miere je potrebná však aj psychická podpora, je žiadúce, ak k nej prispeje aj psychológ.
Na starostlivosti o dieťa so stómiou sa podieľa celý ošetrovateľský tím a často je nevyhnutná aj multiodborová spolupráca, ku ktorej zahrňujeme napr. prácu výživového poradcu, neonatológa, kožného lekára a iných odborníkov.

Dĺžka hospitalizácie je veľmi individuálna. Závisí od mnohých faktorov, ako je vek, závažnosť diagnózy a pridružené ochorenia. Za optimálnych podmienok sa môže dĺžka hospitalizácie pohybovať okolo sedem až desať dní, no zvyčajne sa pohybujeme okolo štrnásť až dvadsaťjeden dní. Pri nedonosených deťoch je to aj niekoľ­ko týždňov. Je dôležité, aby rodičia z nemocnice odchádzali vybavení nielen znalosťami a pomôckami, ale aj s pocitom, že starostlivosť o dieťatko zvládnu spoločne.

Pomôcky, ktoré sú zaradené v kategórii detských pomôcok, sú dostupné v neobmedzenom množstve. Týka sa to stomických vreciek. Ostatné príslušenstvo je dané limitovaným predpisom.

Sortiment pomôcok pre deti je obmedzený, preto som s potešením prijala informáciu, že na trh pribudol jednodielny detský stomický systém ConvaTec Little Ones™ určený pre novorodencov do 4,5 kg. Avšak na slovenskom trhu stále chýbajú detské stomické pomôcky, ktoré by riešili napr. vpadnuté stómie alebo stómie s herniáciou.

Súčasný stav dáva preto znova priestor stomickej sestre, ktorá môže využiť skúsenosti a osvedčené metódy nadobudnuté v priebehu praxe v oblasti napr. ošetrovania rán. Vyjadrujem aj nádej, že tento stav sa v dohľadnej dobe zmení a pomôcky, ktoré riešia spomenuté komplikácie, sa na trhu objavia.

V čom je iná starostlivosť v období pandémie ?
V období pandémie sa základná starostlivosť výrazne nezmenila. V tomto období však nie je možné realizovať osobný kontakt a podpora zo strany rodiny je obmedzená iba v režime online. Počas pandémie sa ambulantná starostlivosť často obmedzuje len na telefonické konzultácie. Sestra môže využívať prostriedky telekomunikačnej techniky a postarať sa tak aj o následnú starostlivosť formou videokonzultácie, poradenstva a ukážok. V mnohých prípadoch však rodičia vyhľadávajú pomoc na sociálnych sieťach v záujmových skupinových diskusiách, čo podľa môjho názoru nie je úplne správne. Zdôrazňujem individualitu a špecifiká každého jedinca. Apelujem na rodičov, nech prejavia hlavne dôveru k odborníkom, ktorí sa špecializujú na túto problematiku.

Verím, že každá sestra vkladá do svojej práce empatiu a koná aj nad rámec svojich povinností. Záverom všetkým čitateľom želám veľa síl pri prekonávaní prekážok a energie z krásneho letného obdobia vo viere, že sa obdobie plné obmedzení, strachu a beznádeje čoskoro skončí a konečne si budeme môcť odkryť tváre a budeme sa môcť na seba usmiať.

Zuzana Kováčová
Som detská diplomovaná sestra s tridsaťštyriročnou praxou a skúsenosťami v nemocničnom zariadení aj v teréne. Pacientom so stómiou sa venujem viac ako dvadsať rokov.
Absolvovala som kurz stomických sestier, množstvo konferencií a vzdelávacích akcií k tejto problematike. Svoje poznatky prezentujem na seminároch a školeniach.
Od roku 2020 mám platnú licenciu vydanú SKSaPA na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Poskytujem poradenstvo a starostlivosť stomickým pacientom, deťom a dospelým, v rámci západného Slovenska v ich prirodzenom prostredí.
V septembri roku 2020 mi bolo udelené prestížne ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni v kategórii Sestra v praxi.
Bežný voľný čas venujem práci v záhradke, veľa čítam a rada trávim čas s rodinou a priateľmi. V posledných rokoch sme s manželom precestovali a spoznávali mnohé menej známe krajiny a verím, že nám situácia vo svete ešte dovolí pokračovať v tejto záľube.

Web: https://stomickasestra.sk
Fb: stomicka sestra
E-mail: stomickasestra@gmail.com